Royal Fitness

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky oznámené ke dni 1. 1. 2023

(dále také jen „VOP“)

Společnosti Royal Group s.r.o., IČO: 11973889, se sídlem Na staré vinici 404/3, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 357281 (dále jen jako „Poskytovatel“), navazující na Smlouvu o členství v klubu Royal Fitness (dále jen jako „Smlouva“) uzavřenou s členem fitness klubu Royal Fitness s délkou členství alespoň 6 měsíců (dále jen jako „Člen“), nebo na registraci pro měsíční předplatné nebo jednorázový vstup (dále jen jako „Návštěvník“).


Poskytování služeb Členům a Návštěvníkům 

 1. Registrace v online formuláři a/nebo uzavření Smlouvy opravňuje Člena i Návštěvníka k přístupu k online aplikacím na webových stránkách Poskytovatele, k přístupu do prostor fitness klubu specifikovaného na první straně Smlouvy a k přístupu jeho vybavení za účelem cvičení, k účasti na různých typech lekcí a dalších sportovních aktivitách nabízených v rámci fitness klubu Poskytovatelem, a to (v relevantních případech) pod vedením instruktora a k přístupu k dalším placeným službám nabízeným Poskytovatelem v rámci provozování fitness klubu (dále jen „Služby“), to vše v rámci otevírací doby fitness klubu a za cenu uvedenou v aktuálním Ceníku. Nejedná se o úplný ani neměnný výčet všech Služeb; jejich úplný výčet plně podléhá aktuální nabídce Poskytovatele přičemž Poskytovatel je oprávněn nabídku jednostranně upravovat podle aktuálních potřeb provozování fitness klubu, aniž by tím byly dotčeny ostatní podmínky již existujících členství.

 2. Návštěvník může využívat Služeb Poskytovatele na základě jednorázového vstupu nebo zakoupením měsíčního předplatného on-line nebo v provozovně Poskytovatele.

 3. Jednorázový vstup může Návštěvník využít pro vstup do posilovny, na squash, badmintonové kurty i skupinové lekce. Před prvním využitím jednorázového vstupu se Návštěvník zavazuje vyplnit registrační formulář. Za jednorázový vstup se Návštěvník zavazuje zaplatit cenu dle Ceníku a to dopředně, se svolením Poskytovatele pak nejpozději bezprostředně po využití Služby.

 4. Před prvním využitím měsíčního předplatného se Návštěvník zavazuje vyplnit registrační formulář. Za měsíční předplatné se Návštěvník zavazuje zaplatit cenu dle Ceníku a to dopředně. Měsíční předplatné platí jeden kalendářní měsíc, končí tak dnem následujícího kalendářního měsíce, který se číslem shoduje se dnem začátku platnosti měsíčního předplatného. Není-li takový den v následujícím kalendářním měsíci, končí měsíční předplatné posledním dnem následujícího kalendářního měsíce.

 5. Měsíční předplatné opravňuje Návštěvníka pouze k návštěvě posilovny. Jakoukoliv další ze Služeb si Návštěvník musí zajistit jednorázovým vstupem dle předchozích odstavců.

 6. Členství ve fitness klubu nabízí Poskytovatel v podobě půlročního a ročního předplatného. Na základě řádného zaplacení půlročního nebo ročního předplatného může Člen využívat nad rámec neomezeného vstupu do posilovny i dalších Služeb Poskytovatele a to v rozsahu a za podmínek blíže určených v Ceníku.

 7. Půlroční i roční členství vzniká na základě uzavření členské Smlouvy a/nebo vyplněním registračního formuláře on-line nebo v provozovně Poskytovatele a po uhrazení ceny předplatného v souladu s Ceníkem.

 8. Půlroční předplatné končí dnem, který se číslem shoduje se dnem začátku platnosti půlročního předplatného v šestém následujícím kalendářním měsíci. Roční předplatné končí dnem následujícího roku, který se číslem shoduje se dnem objednání ročního předplatného.

 9. Člen je oprávněn půlroční i roční předplatné vypovědět písemně, nebo zasláním e-mailu na emailovou adresu info@royalfit.cz, s výpovědní dobou v trvání jednoho měsíce, a to i bez udání důvodu. Poskytovatel Členovi vrátí poměrnou část zaplaceného předplatného odpovídající rozdílu mezi délkou předplatného a doby uplynulé do uběhnutí výpovědní doby. Poskytovatel poměrnou část zaplaceného předplatného vrátí do 30 dnů od okamžiku, kdy o to Člen požádá. Poskytovatel je oprávněn Členovi, který podal výpověď z předplatného, odmítnout poskytnutí dalšího předplatného, a to po dobu 1 roku od okamžiku, kdy takovému Členovi uběhla výpovědní doba.


Práva a povinnosti Členů a Návštěvníků

 1. Člen je oprávněn užívat Služeb jen pokud uhradil veškerou již splatnou cenu předplatného.

 2. Návštěvník je oprávněn užívat Služeb po úplném uhrazení patřičného vstupního poplatku nebo ceny předplatného.

 3. Člen i Návštěvník dostanou po registraci registrační kartu s el. čitelnou identifikací karty (např. s čárovým kódem nebo čipem). Za tuto kartu se zavazuje zaplatit Poskytovateli jednorázový aktivační poplatek a vratnou zálohu na kartu ve výši dle Ceníku. Ztrátu členské karty musí Členové i Návštěvníci okamžitě oznámit zasláním e-mailu na adresu info@royalfit.cz nebo přímo na recepci provozovny Poskytovatele. Za aktivaci náhradní karty je nutno uhradit aktivační poplatek dle Ceníku. Členská karta je nepřenosná. Člen i Návštěvník jsou povinni s kartou zacházet obezřetně a zamezit poškození. Po ukončení členství zůstává členská karta ve vlastnictví Člena nebo Návštěvníka a může být v případě založení nového členství opět použita, a to bez nutnosti uhrazení aktivačního poplatku.

 4. Služby smí užívat výhradně osoba uvedená ve smlouvě nebo v registračním formuláři jako Člen nebo Návštěvník, a to na základě řádné registrace a uhrazení vstupního poplatku. Tyto Služby jsou nepřenosné. Osoby mladší 15let jsou oprávněny užívat Služeb pouze v doprovodu zletilé osoby (např. zákonného zástupce nebo osobního trenéra), a to se souhlasem svého zákonného zástupce.

 5. Poskytovatel je oprávněn po jakémkoliv uživateli jeho Služeb požadovat prokázání jeho totožnosti předložením identifikačního průkazu s jeho fotografií. Komukoliv kdo na výzvu neprokáže Poskytovateli svou totožnost je Poskytovatel oprávněn odepřít poskytnutí jakékoliv Služby. Pokud by Služeb využívala jménem Člena nebo Návštěvníka jakákoliv osoba třetí, nebo se v provozovně Poskytovatele jakákoliv osoba třetí prokazovala registrační kartou kteréhokoliv Člen nebo Návštěvníka, je Poskytovatel oprávněn předplatné takového Člena nebo Návštěvníka zrušit, a to s okamžitou platností. O zrušení předplatného z tohoto důvodu Poskytovatel Člena nebo Návštěvníka přiměřeným způsobem informuje, a to za využití kontaktních údajů obsažených v registračním formuláři nebo ve smlouvě. Při zrušením předplatného způsobem dle tohoto odstavce se již zaplacená cena předplatného nevrací.

 6. Členové i Návštěvníci jsou oprávněni používat skřínky umístěné ve fitness klubu, ale pro její využití jsou povinni si na své náklady pořídit odpovídající visací zámek. Po skončení tréningu jsou pak povinni šatní skříňku, kterou užívali, vyklidit a nechat odemknutou. Poskytovatel je oprávněn nejpozději v době ukončení provozu ve 22:00 hod otevřít a vyklidit všechny zamknuté šatní skříňky v klubu. Za případné ztráty věcí ze skříněk Poskytovatel neodpovídá, cenné věci umožní Poskytovatel Členům i Návštěvníkům uložit bezpečně na recepci.

 7. Jakoukoliv rezervaci Služby je Člen i Návštěvník oprávněn stornovat v registračním sytému Poskytovatele. Pokud registraci Služby stornuje více nežli 8 hodin před jejím začátkem, má právo na vrácení ceny rezervace. Pokud rezervaci Služby stornuje 8 hodin a méně před začátkem, je povinen zaplatit Poskytovateli 100 % ceny rezervované Služby.

 8. Člen ani Návštěvník nemají nárok na výhradní užívání určitého stroje nebo vybavení v klubu.

 9. Členství opravňuje Člena k bezplatnému čepování tekutin z nápojových stojanů v prostorách posilovny a na baru recepce. Návštěvník takové právo nemá.

 10. Člen má právo bez udání důvodu v průběhu 12 na sebe navazujících kalendářních měsíců jedenkrát přerušit trvání předplatného, a to až na 2 kalendářní měsíce. O přerušení musí informovat Poskytovatele na recepci v otevírací době fitness centra nebo zasláním e-mailu na adresu info@royalfit.cz. Běh předplatného se Členovi automaticky obnoví po uběhnutí doby, na kterou předplatné přerušil. Předplatné se pak prodlužuje o každý den, po který měl Člen předplatné přerušené.

 11. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ztráty nebo krádeže věcí nebo předmětů přinesených do klubu, ani za úrazy, nemoci nebo úmrtí vzniklé v souvislosti s užíváním služeb klubu (včetně škod nebo úrazů, které vznikly neodborným zacházením Člena nebo Návštěvníka s vybavením fitness klubu). Členové a Návštěvníci jsou povinni zacházet se zařízením v prostorách klubu šetrně a dle pokynů obsluhy fitness centra.

 12. Členové a Návštěvníci se zavazují nahradit Poskytovateli škodu, která Poskytovateli vznikne porušením jejich povinností vyplývající z registrace, Smlouvy, VOP, provozního řádu nebo obecně závazných právních předpisů.

 13. Členům i Návštěvníkům je zakázáno využívat v prostorách klubu služeb vlastních trenérů, kteří nemají od Poskytovatele povolení k trénování v prostorách fitness klubu. V případě pochybností o uděleném povolení se Členové i Návštěvníci zavazují zjistit, zda trenér má povolení k trénování v prostorách fitness klubu u obsluhujícího personálu.

 14. Změnu svých kontaktních údajů nebo bankovního spojení jsou Členové i Návštěvníci povinni oznámit Provozovateli bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy k nim dojde. Změny bankovního spojení mohou být pro účely inkasa zohledněny teprve po uplynutí 5denní lhůty od oznámení těchto změn. Veškeré dokumenty a oznámení v souvislosti se smlouvou musí být Provozovateli doručeny na adresu klubu specifikovaného na první straně Smlouvy.

 15. Členové i Návštěvníci berou na vědomí, že fitness klub má nainstalovaný monitorovací systém označený odpovídající vývěskou, který má za cíl zabezpečit co nejlepší podmínky, bezpečnost Členů a Návštěvníků, jakož i ochranu zdraví, majetku Poskytovatele a prostor klubu. Bližší informace o způsobu využití kamerových záznamů a o délce a důvodu jejich ukládání obsahuje dokument Informace o ochraně osobních údajů dostupný na webových stránkách Poskytovatele nebo na recepci fitness klubu.

 16. Členové a Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád (dále jen jako „Provozní řád“), provozní řád je veřejně přístupný v prostorách recepce.

 17. Veškeré hygienické potřeby (dezinfekce, mýslo, atd.) jsou určeny pouze pro potřeby otření strojů, jejich madel, apod. Návštěvník bere na vědomí, že jakákoliv jiná manipulace, než jaká je zmíněna výše, není s hygienickými potřebami dostupnými v prostorách budovy Royal Fitness dovolena. Za úrazy způsobené použitím či potřísněním v partiích očí a jiných náchylných partií nese návštěvník plnou osobní zodpovědnost. Platí přísný zákaz konzumace či polévání ostatních členů těmito či jinými hygienickými prostředky.


Spotřebitelská práva

 1. V případě uzavření Smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, např. prostřednictvím internetového formuláře, má Člen nebo Návštěvník právo do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy od Smlouvy odstoupit, a to v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Odstoupení od Smlouvy musí být adresováno Poskytovateli v písemné formě. Pro usnadnění takového odstoupení od Smlouvy má Poskytovatel na svých webových stránkách k dispozici vzor.

 2. Začne-li Člen nebo Návštěvník s čerpáním Služeb před okamžikem uplynutí lhůty k odstoupení dle předchozího odstavce, činí tak na svou výslovnou žádost. Poskytnutím Služby pak právo Člena nebo Návštěvníka k odstoupení dle předchozího odstavce zaniká, a to v rozsahu již poskytnutého plnění.

 3. Odstoupí-li Člen nebo Návštěvník od Smlouvy podle odst. 1.15 VOP, a zároveň začal s čerpáním Služeb na základě výslovné žádosti Člena nebo Návštěvníka dle předchozího odstavce před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Člen nebo Návštěvník Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny předplatného za dobu do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Poskytovatel má v takovém případě právo odmítnout se Členem nebo Návštěvníkem, kteří by před odstoupením od smlouvy dle tohoto článku čerpali Služby, uzavřít Smlouvu na jakékoliv předplatné, a to zejména v případě, že by k odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku mělo nebo mohlo dojít opakovaně.

 4. Podepsaná smlouva o poskytování Služeb bude uložena u Poskytovatele a Člen nebo Návštěvník je oprávněn Poskytovatele požádat o její předložení k pořízení kopií vlastním nákladem, a to po dobu 1 roku od okamžiku, kdy Členovi nebo Poskytovateli skončí poslední předplatné.

 5. Smlouvu je možné uzavřít pouze v Českém jazyce.

 6. Popis jednotlivých technický kroků vedoucích k uzavření Smlouvy je blíže uveden na webových stránkách Poskytovatele nebo v registračním formuláři.

 7. Pokud by Člen nebo Návštěvník udělal při vyplňování registračního formuláře chybu, může ji kdykoliv opravit zaslání e-mailu na e-mailovou adresu info@royalfit.cz. Poskytovatel je oprávněn ověřit totožnost osoby, která e-mail zaslala, a to za využití kontaktních údajů uvedených v kontaktním formuláři.


Platby, poplatky a prodlení s platbou

 1. Měsíční poplatek je splatný vždy k 1. dni každého měsíce, nebo 15. dne každého kalendářního měsíce, pokud je poplatek strháván pravidelným inkasem. Platbu je možné hradit v hotovosti na recepci klubu, a to nejméně ve výši a způsobem blíže určeným v Ceníku. Sjednaný měsíční poplatek je nutno hradit po celou dobu trvání předplatného, a to i v případě, že Člen nebo Návštěvník Služeb neužívá.

 2. Pokud se Člen ocitne v prodlení s úhradou jakýchkoliv poplatků nebo jejich splátek po dobu alespoň 2 týdnů, zašle Poskytovatel Členovi vhodným způsobem za použití kontaktních údajů uvedených v registračním formuláři výzvu s přiměřenou lhůtou k nápravě. Pokud Člen dlužné částky zcela neuhradí ani v této dodatečně stanovené lhůtě, stávají se veškeré poplatky a splátky, včetně všech pravidelných měsíčních splátek, vyplývající ze smlouvy splatnými a Poskytovatel je oprávněn požadovat jejich okamžité uhrazení.

 3. Bez ohledu na jiná ustanovení týkající se placení je výslovně dohodnuto, že platby budou započítány nejprve na náklady, poté na úroky a smluvní pokuty a nakonec na jistinu pohledávky.

 4. Pokud Člen nebo Návštěvník po dobu trvání smlouvy způsobí škodu na věci, zařízení, vybavení nebo stroji v klubu, je povinen uhradit náklady na jejich opravu. Právo na náhradu škody přesahující smluvní pokutu a/nebo úrok z prodlení zůstává i po zaplacení smluvní pokuty a/nebo úroku z prodlení zachováno.

 5. Poskytovatelem platební brány (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana) a platebního terminálu je společnost:

ComGate Payments, a.s. Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Více informací o možnostech placení přes platební bránu či platbou převodem naleznete na webových stránkách poskytovatele :

https://help.comgate.cz/v1/docs/cs/platby-kartou

a

https://help.comgate.cz/docs/bankovni-prevody


Trvání smlouvy

 1. Nevyužité služby z předchozích dnů nelze převést na následující dny.

 2. Při hrubém porušení povinností vyplývajících pro Návštěvníka nebo Člena ze Smlouvy, VOP, Ceníku nebo Provozního řádu je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit s okamžitou účinností. Za hrubé porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje zejm. násilné nebo jinak společensky nevhodné chování, vyhrožování, urážky, sexuální obtěžování, krádež, prodávání nelegálních substancí nebo nelegální prodej legálních substancí, nebo spáchání jakéhokoliv jiného trestného činu v prostorách Poskytovatele.

 3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy na základě závažných důvodů na straně Člena nebo Návštěvníka. Takovými důvody jsou zejména:

 4. Hrubé porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, VOP, Ceníku nebo Provozního řádu Členem nebo Návštěvníkem;

 5. úmyslné zneužití členské karty Členem nebo Návštěvníkem;

 6. spáchání trestného činu nebo přestupku Členem nebo Návštěvníkem vůči jinému Členovi, Návštěvníkovi personálu Poskytovatele nebo Poskytovateli.


Závěrečná ustanovení

 1. Vedlejší ústní nebo jiné dohody jsou neplatné. Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy, včetně těchto VOP, Ceníku a Provozního řádu se řídí českým právním řádem.

 2. Doručením se rozumí doručení adresátovi osobně nebo na jím určenou korespondenční adresu nebo na jeho adresu trvalého pobytu není-li těmito VOP stanoveno jinak.

 3. V případě nevyzvednutí doporučeně zaslané písemnosti nebo v případě jejího odmítnutí se uplatní fikce doručení. Pokud adresát svým jednáním nebo opomenutím zmařil doručení písemnosti a písemnost pošta vrátí jako nedoručenou, účinky doručení nastanou v den, kdy bude písemnost/zásilka vrácena. Účinky doručení nastanou i tehdy, pokud adresát odmítne převzít písemnost, a to dnem jejího vrácení odesílateli.

 4. Poplatky ve Smlouvě a v Ceníku Poskytovatele jsou uváděny v Kč. V případě, že dojde v době účinnosti Smlouvy ke změně zákonné měny v České republice, bude cena v nové měně vypočítána konverzním kurzem stanoveným platnými právními předpisy v České republice.

 5. V případě, že průměrná roční míra inflace vyjádřená pomocí indexu spotřebitelských cen zveřejněných českým statistickým úřadem přesáhne hodnotu 5%, je Poskytovatel oprávněn k 1. únoru jednostranně upravit členské poplatky splatné v následujícím kalendářním roce o výši inflace. Pokud by průměrná roční míra inflace v roce 2023 byla např. 6%, je Poskytovatel oprávněn zvýšit poplatky splatné v roce 2014 o 6% s účinností od 1.2.2024. O změně poplatků je Poskytovatel povinen informovat Členy zveřejněním oznámení v klubu.

 6. Poskytovatel je oprávněn VOP, Ceník a Provozní řád jednostranně změnit nebo upravit. Nové VOP, Ceník nebo Provozní řád nahrazují v plném rozsahu staré VOP, Ceník nebo Provozní řád uplynutím 30 dnů od oznámení změny na webových stránkách Poskytovatele a vyvěšením změny na recepci Fitness centra.

 7. V případě, že by Člen nebo Návštěvník se změnou VOP, Ceníku nebo Provozního řádu nesouhlasil, je oprávněn kdykoli během 30dnů ode dne oznámení o jejich změně v souladu s předchozím odstavcem VOP své předplatné vypovědět, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce. V průběhu výpovědní doby se vztah mezi Členem nebo Návštěvníkem a Poskytovatelem řídí dle dokumentů v nezměněné podobě. Poskytovatel Členovi nebo Návštěvníkovi vrátí poměrnou část zaplaceného předplatného odpovídající rozdílu mezi délkou předplatného a doby uplynulé do uběhnutí výpovědní doby do 30dnů od okamžiku, kdy o to Člen nebo Návštěvník požádá.

 8. Poskytovatel zpracovává osobní údaje Člena nebo Návštěvníka, které jsou uvedeny ve Smlouvě nebo které Člen nebo Návštěvník sdělil pro účely uzavření a plnění smlouvy tak, aby Poskytovatel mohl plnit své právní povinnosti, plnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy a naplnit svůj oprávněný zájem, příp. pro jiný účel, ke kterému udělil Člen nebo Návštěvník souhlas. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/es (GDPR), souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji Poskytovatele, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem Poskytovatel nakládá s osobními údaji Člena nebo Návštěvníka, jaké informace o Členovi nebo Návštěvníkovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je předává. Zásady taktéž obsahují výčet veškerých práv Člena a Návštěvníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejména pak právo na informace, opravu, výmaz či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 9. Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vyplývajících ze smlouvy je česká obchodní inspekce (webová stránka: https://www.coi.cz/).

 10. Členská smlouva (půlroční/roční)

ČLENSKÁ SMLOUVA

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Royal Group s.r.o., IČO: 11973889, se sídlem Na staré vinici 404/3, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 357281, e-mail info@royalfit.cz(dále jen jako „Poskytovatel“) a Členem v rámci jeho členství v ROYAL FITNESS.

 2. Poskytovatel provozuje fitness centrum ROYAL FITNESS na adrese Hřebečská 2732, Kladno - Kročehlavy, 272 01, (dále jen jako „Fitness centrum“), přičemž Člen se chce stát členem tohoto klubu a zavazuje se za to Poskytovateli platit cenu dle aktuálního ceníku.

 3. Členství Člena v Klubu se řídí touto Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen jako „VOP, aktuálním provozním řádem (dále jen jako „Provozní řád“) a aktuálním ceníkem vydávaným Poskytovatelem (dále jen jako „Ceník“).


 1. ČLENSTVÍ

 2. Člen si jako své první členství vybral: ROČNÍ/PŮLROČNÍ ČLENSTVÍ, přičemž členský poplatek činí 9600,- Kč za 12 měsíců, a Člen se ho zavazuje uhradit jednorázovou platbou hotově na recepci fitness centra či online přes rezervační systém.

 3. Splatnost celého členského poplatku či jeho první měsíční splátky nastává dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

 4. Členství se sjednává vždy na dobu určitou a vždy vychází z nabídky Poskytovatele zveřejněných na internetových stránkách fitness centra www.roayalfit.cz.

 5. Bližší určení jednotlivých typů a druhů členství a jejich přesný popis je obsažen ve VOP, cena je pak uvedena v aktuálním Ceníku.

 6. S členstvím je spojeno mj. právo člena vstupovat do Fitness centra a právo užívat po dobu členství služeb Fitness centra vymezených dle typu členství ve VOP a Ceníku. 

 7. Jakékoliv navazující členství může Člen objednat na recepci Fitness centra nebo na webových stránkách www.roayalfit.cz a to podle nabídky obsažené ve VOP nebo Ceníku a to za poplatek uvedený v Ceníku.

 8. Člen se zavazuje dodržovat Provozní řád Fitness centra a všechny jeho povinnosti uvedené ve VOP.

 9. Při prodlení Člena s uhrazením jakékoliv platby je Člen povinen uhradit Poskytovateli vedle úroků z prodlení a případné smluvní pokuty také náklady spojené s uplatněním pohledávky, a to za každou upomínku zaslanou ze strany Poskytovatele paušální částku ve výši 130,- Kč, za neúspěšný převod (inkaso) i administrativní náklady ve výši 65,- Kč. Pokud budou skutečné náklady spojené s uplatněním pohledávky vyšší než paušální částky uvedené v tomto odstavci, je Člen povinen uhradit skutečné náklady. V případě porušení povinnosti Člena uhradit řádně jeho závazky ze smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

 10. Poskytovateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty od Člena ve výši ceny ročního členství podle Ceníku, pokud Poskytovatel odstoupí od Smlouvy pro hrubé porušení povinností Člena vyplývajících ze Smlouvy, VOP Ceníku nebo Provozního řádu.


 1. TRVÁNÍ SMLOUVY

 2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 3. Účinnost smlouvy se ruší uplynutím jednoho roku od okamžiku, kdy Členovi skončilo jeho prozatím poslední Členství.

 4. Smlouvu může kterákoliv strana písemně vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v trvání 1 měsíce, která začne běžet prvního dne následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně ne e-mailovou adresu uvedenou na první stránce této Smlouvy. Pokud dojde k výpovědi Smlouvy bez udání důvodu ze strany Člena, nevzniká mu právo na vrácení jakékoliv části již uhrazeného členského poplatku.

 5. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud Člen poruší Provozní řád fitness centra nebo jeho povinnosti dle VOP hrubým způsobem, nebo pokud se zpozdí s kteroukoliv platbou o více než 30 dnů. Za podstatné porušení povinností Člena se považuje mj. i úmyslné zneužití členské karty členem, umožnění využití služeb fitness klubu neoprávněnou osobou nebo spáchání trestného činu nebo přestupku Členem vůči jinému členovi, personálu Poskytovatele nebo Poskytovateli.

 6. Člen je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud Poskytovatel nesplní své závazky plynoucí ze Smlouvy nebo VOP zvlášť hrubým způsobem a své jednání nenapraví ani na základě výzvy Člena s přiměřenou lhůtou k nápravě.


 1. VOP A CENÍK

 2. VOP, Ceník a Provozní řád mají povahu všeobecných obchodních podmínek ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 3. Poskytovatel je oprávněn po dobu trvání této Smlouvy VOP, Ceník a Provozní řád jednostranně změnit nebo upravit. Nové VOP, Ceník nebo Provozní řád se stává součástí této Smlouvy a nahrazují v plném rozsahu staré VOP, Ceník nebo Provozní řád uplynutím 30 dnů od oznámení změny na webových stránkách Poskytovatele www.roayalfit.cz a vyvěšením změny na recepci Fitness centra.

 4. V případě, že by Člen se změnou VOP, Ceníku nebo Provozního řádu nesouhlasil, je oprávněn kdykoli během 30 dnů ode dne oznámení o jejich změně v souladu s předchozím odstavcem Smlouvu vypovědět, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce. V průběhu výpovědní doby se vztah mezi Členem a Poskytovatelem řídí dle dokumentů v nezměněné podobě.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vznikající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušným obecným soudem na území České republiky.

 4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i VOP, Ceník a Provozní řád. 

 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně VOP, Ceníku a Provozní řádu přečetly, jejich obsahu porozuměly, souhlasí s nimi a na důkaz toho podepisují Smlouvu na základě vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zakoupení členství.Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.1.2023 pro smlouvy uzavírané od 1.1.2023


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - VZOR