Royal Fitness

členská smlouva

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Předmětem této Smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností mezi společností Royal Group s.r.o., IČO: 11973889, se sídlem Na staré vinici 404/3, Krč, 140 00 Praha 4, zapsané Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 357281, e-mail info@royalfit.cz(dále jen jako „Poskytovatel“) a Členem v rámci jeho členství v ROYAL FITNESS.

 2. Poskytovatel provozuje fitness centrum ROYAL FITNESS na adrese Hřebečská 2732, Kladno - Kročehlavy, 272 01, (dále jen jako „Fitness centrum“), přičemž Člen se chce stát členem tohoto klubu a zavazuje se za to Poskytovateli platit cenu dle aktuálního ceníku.

 3. Členství Člena v Klubu se řídí touto Smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen jako „VOP, aktuálním provozním řádem (dále jen jako „Provozní řád“) a aktuálním ceníkem vydávaným Poskytovatelem (dále jen jako „Ceník“).


 1. ČLENSTVÍ

 2. Člen si jako své první členství vybral: ROČNÍ ČLENSTVÍ, přičemž členský poplatek činí 9600,- Kč za 12 měsíců, a Člen se ho zavazuje uhradit jednorázovou platbou hotově na recepci fitness centra či online přes rezervační systém.

 3. Splatnost celého členského poplatku či jeho první měsíční splátky nastává dnem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami.

 4. Členství se sjednává vždy na dobu určitou a vždy vychází z nabídky Poskytovatele zveřejněných na internetových stránkách fitness centra www.roayalfit.cz.

 5. Bližší určení jednotlivých typů a druhů členství a jejich přesný popis je obsažen ve VOP, cena je pak uvedena v aktuálním Ceníku.

 6. S členstvím je spojeno mj. právo člena vstupovat do Fitness centra a právo užívat po dobu členství služeb Fitness centra vymezených dle typu členství ve VOP a Ceníku. 

 7. Jakékoliv navazující členství může Člen objednat na recepci Fitness centra nebo na webových stránkách www.roayalfit.cz a to podle nabídky obsažené ve VOP nebo Ceníku a to za poplatek uvedený v Ceníku.

 8. Člen se zavazuje dodržovat Provozní řád Fitness centra a všechny jeho povinnosti uvedené ve VOP.

 9. Při prodlení Člena s uhrazením jakékoliv platby je Člen povinen uhradit Poskytovateli vedle úroků z prodlení a případné smluvní pokuty také náklady spojené s uplatněním pohledávky, a to za každou upomínku zaslanou ze strany Poskytovatele paušální částku ve výši 130,- Kč, za neúspěšný převod (inkaso) i administrativní náklady ve výši 65,- Kč. Pokud budou skutečné náklady spojené s uplatněním pohledávky vyšší než paušální částky uvedené v tomto odstavci, je Člen povinen uhradit skutečné náklady. V případě porušení povinnosti Člena uhradit řádně jeho závazky ze smlouvy je Poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení.

 10. Poskytovateli vzniká právo na zaplacení smluvní pokuty od Člena ve výši ceny ročního členství podle Ceníku, pokud Poskytovatel odstoupí od Smlouvy pro hrubé porušení povinností Člena vyplývajících ze Smlouvy, VOP Ceníku nebo Provozního řádu.


 1. TRVÁNÍ SMLOUVY

 2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

 3. Účinnost smlouvy se ruší uplynutím jednoho roku od okamžiku, kdy Členovi skončilo jeho prozatím poslední Členství.

 4. Smlouvu může kterákoliv strana písemně vypovědět bez udání důvodu, a to s výpovědní dobou v trvání 1 měsíce, která začne běžet prvního dne následujícího po měsíci doručení výpovědi druhé smluvní straně ne e-mailovou adresu uvedenou na první stránce této Smlouvy. Pokud dojde k výpovědi Smlouvy bez udání důvodu ze strany Člena, nevzniká mu právo na vrácení jakékoliv části již uhrazeného členského poplatku.

 5. Poskytovatel může tuto Smlouvu vypovědět bez výpovědní lhůty, pokud Člen poruší Provozní řád fitness centra nebo jeho povinnosti dle VOP hrubým způsobem, nebo pokud se zpozdí s kteroukoliv platbou o více než 30 dnů. Za podstatné porušení povinností Člena se považuje mj. i úmyslné zneužití členské karty členem, umožnění využití služeb fitness klubu neoprávněnou osobou nebo spáchání trestného činu nebo přestupku Členem vůči jinému členovi, personálu Poskytovatele nebo Poskytovateli.

 6. Člen je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, pokud Poskytovatel nesplní své závazky plynoucí ze Smlouvy nebo VOP zvlášť hrubým způsobem a své jednání nenapraví ani na základě výzvy Člena s přiměřenou lhůtou k nápravě.


 1. VOP A CENÍK

 2. VOP, Ceník a Provozní řád mají povahu všeobecných obchodních podmínek ve smyslu § 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 3. Poskytovatel je oprávněn po dobu trvání této Smlouvy VOP, Ceník a Provozní řád jednostranně změnit nebo upravit. Nové VOP, Ceník nebo Provozní řád se stává součástí této Smlouvy a nahrazují v plném rozsahu staré VOP, Ceník nebo Provozní řád uplynutím 30 dnů od oznámení změny na webových stránkách Poskytovatele www.roayalfit.cz a vyvěšením změny na recepci Fitness centra.

 4. V případě, že by Člen se změnou VOP, Ceníku nebo Provozního řádu nesouhlasil, je oprávněn kdykoli během 30 dnů ode dne oznámení o jejich změně v souladu s předchozím odstavcem Smlouvu vypovědět, a to s výpovědní dobou v délce 1 měsíce. V průběhu výpovědní doby se vztah mezi Členem a Poskytovatelem řídí dle dokumentů v nezměněné podobě.


 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 2. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

 3. Veškeré spory mezi smluvními stranami vznikající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou řešeny příslušným obecným soudem na území České republiky.

 4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i VOP, Ceník a Provozní řád. 

 5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu včetně VOP, Ceníku a Provozní řádu přečetly, jejich obsahu porozuměly, souhlasí s nimi a na důkaz toho podepisují Smlouvu na základě vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zakoupení členství.